Правила прийому на 2019 рік

 

  І. Загальна частина

Правила прийому до Державного навчального закладу «Якимівський професійний аграрний ліцей» розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 14.05.2013 р.№ 499 (зі змінами внесеними згідно з наказом МОН № 344 від 09.04.2014)

1.1. До ДНЗ «Якимівський ПАЛ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» здійснюється для здобуття професій за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем:

«Кваліфікований робітник»

1.4 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у місцевому бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.5 Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор  ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та Типових правил, затверджуються директором ліцею за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди:

на базі 9-класів:

При наявності документів про базову середню освіту, на навчання приймаються учні:

- за професією «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія «С») - юнаки з 15 років ( 3 роки 16 тижнів ); 

- за професією «Кухар» – юнаки та дівчата з 15 років ( 2 роки 36 тижні )

на базі 11-класів:

При наявності документів про повну загальну середню освіту, на навчання приймаються учні:

- за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорія «С») – юнаки та дівчата віком з 17 років ( 1 рік 21 тижнів )

Прийом до ліцею проводиться за результатами співбесіди.

Співбесіди можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Приймальна комісія проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування, організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності випускників, а також вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

Результати випробувань можна оскаржити не пізніше однієї доби після його отримання. Для цього вступником подається заява - скарга на ім’я голови приймальної комісії. Термін розгляду заяви дві доби з моменту отримання.

Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок - п’ятниця – з 8.00 до 17.00

Обідня перерва : з 12 до 13

Вихідний: субота, неділя

Місця для проживання в гуртожитку надаються іногороднім учням за потребою, згідно заяви.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому ДНЗ «Якимівський ПАЛ» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів а саме: з 01 червня по 31серпня 2019 року.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Якимівський ПАЛ», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) на денну форму навчання за регіональним замовленням ;

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (копія),ідентифікаційний код (копія) військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу») свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV.Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» проводиться шляхом співбесіди.

4.2. Співбесіди проводяться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений розкладом час вважаються такими, що не пройшли співбесіди.

 

 V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- діти - АТО, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів і дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору  вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.Зарахування до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

 

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій  ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Якимівський ПАЛ», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому ДНЗ «Якимівський ПАЛ» здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

 

Розглянуто та прийнято на засіданні педагогічної ради

від 19 листопада 2018 року протокол № 2

Затверджено наказом директора ДНЗ «Якимівський ПАЛ»

від 19 листопада 2018 року № 131