Правила прийому

І. Загальна частина

Правила прийому до Державного навчального закладу «Якимівський професійний аграрний ліцей» розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 14.05.2013 р.№ 499 (зі змінами внесеними згідно з наказом МОН № 344 від 09.04.2014)

1.1. Ці Типові правила є обов’язковими для закладів професійної (професійно-технічної) освіти належно від форм власності та підпорядкування.

1.2. До закладів професійної (професійно-технічної) освіти приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та  майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсним або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» здійснюється для здобуття професій (спеціальностей)  за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

            – кваліфікований робітник;

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

 1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор  закладу професійної  (професійно-технічної) освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням зі структурними підрозділами з питань професійної (професійно-технічної) освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

на базі 9-класів:

При наявності документів про базову середню освіту, на навчання приймаються учні:

– за професією «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія «С») – юнаки з 15 років;

– за професією «Кухар» – юнаки та дівчата з 15 років;

на базі 11-класів:

При наявності документів про повну загальну середню освіту, на навчання приймаються учні:

– за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорія «С») – юнаки та дівчата віком з 17 років.

Прийом до ліцею проводиться за результатами співбесіди.

Співбесіди можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Приймальна комісія проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування, організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності випускників, а також вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

Результати випробувань можна оскаржити не пізніше однієї доби після його отримання. Для цього вступником подається заява – скарга на ім’я голови приймальної комісії. Термін розгляду заяви дві доби з моменту отримання.

Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок – п’ятниця – з 8.00 до 17.00

Обідня перерва : з 12.00 до 13.00

Вихідний: субота, неділя

Місця для проживання в гуртожитку надаються іногороднім учням за потребою, згідно заяви.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому ДНЗ «Якимівський ПАЛ» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів а саме: з 01 липня по 31серпня 2020 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Якимівський ПАЛ», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

– документ про освіту (оригінал) на денну форму навчання за регіональним замовленням ;

– медичну довідку за формою, установленою законодавством;

– 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (копія),ідентифікаційний код (копія) військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу») свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV.Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» проводиться шляхом співбесіди.

4.2. Співбесіди проводяться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений розкладом час вважаються такими, що не пройшли співбесіди.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– особи з інвалідністю, яким не протипоказне навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібної) медаллю;

– випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів і дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями(спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору  вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.Зарахування до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти може супроводжуватись укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками, або іншими законними представниками) про здобуття освіти.

5.7. Зарахування до ДНЗ «Якимівський ПАЛ» на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами, здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального  замовлення на прийом з окремих професій  (спеціальностей) заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Якимівський ПАЛ», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Контроль за дотриманням цих Типових правил прийому ДНЗ «Якимівський ПАЛ» незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Радою міністрів Автономною Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійною (професійно-технічною) освітою.

Розглянуто та прийнято на засіданні педагогічної ради від 19 листопада 2019 року протокол № 4

Затверджено наказом директора ДНЗ «Якимівський ПАЛ» від 19 листопада 2019 року № 148